1. pl
  2. de

Regulamin najmu

 I. Warunki ogólne

1. Balticbike.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 4AB/5A zwany dalej Wynajmującym wydaje Najemcy sprzęt rowerowy sprawny, wolny od usterek oraz czysty.
2. Opłata za najem pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem.
3. Najemca może wykorzystywać sprzęt rowerowy zgodnie z jego przeznaczeniem, respektując przy tym obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy ruchu drogowego. Może on korzystać z roweru jedynie na utwardzonych drogach, szlakach i ścieżkach rowerowych.
Jazda po plaży jest zabroniona!!!

 II. Odpowiedzialność Najemcy

1. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu rowerowego wyrządzone przez niego i osoby trzecie, powstałe od momentu podpisania umowy i wydania sprzętu do chwili zwrotu oraz zobowiązany jest pokryć powstałe szkody.
2. Najemca ponosi odpowiedzialność za kradzież przedmiotu najmu przez osoby trzecie.
3. W przypadku utraty przez Najemcę przedmiotu najmu Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu kwoty brutto:opłata za utracony rower - 1300 zł, za rower elektryczny 4500 zł opłata za utracony kask - 150 zł, fotelik - 300 zł, przyczepę - 800 zł, koszyk lub zapięcie - 20 zł.
4. Najemca użytkując przedmiot najmu czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i zobowiązany jest przestrzegać zasad poruszania się po drogach.
5. Najemca zrzeka się dochodzenia od Wynajmującego wszelkich roszczeń z tytułu wypadków, kolizji jak i poniesionych przez Najemcę szkód lub doznanych obrażeń powstałych w trakcie użytkowania przedmiotu najmu.
6. Wynajmujący ponosi koszty reperacji uszkodzeń przedmiotu najmu wynikające z normalnej jego eksploatacji.
7. Zabrania się Najemcy dokonywania napraw sprzętu rowerowego bez woli i wiedzy Wynajmującego. Wynajmujący nie pokrywa kosztów tego typu napraw.

III. Zwrot sprzętu rowerowego

1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w terminie i miejscu wskazanym w umowie najmu.
2. Przedłużenie okresu najmu wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego.
3. W przypadku niezwrócenia przedmiotu umowy najmu w terminie Najemca obowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu opłaty za najem oraz dodatkowej opłaty w kwocie 30 zł za każdy kolejny rozpoczęty dzień najmu.

 

E-MAIL
INFO@BALTICBIKE.PL

INFOLINIA
+48 500 412 500